Řešené výzkumné projekty

Číslo projektu

Název

DKRVO 2018-22

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

QK1910225

Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské i pícní účely

SS01020023

Genofondy pro města a krajinu

TN01000062

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

TH 02030073

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem

QK 1820081

Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie

QK1810391

Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi

Projekty v rámci Operačního programu

 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/2.3.00/35.0013

Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií  v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky  - ukončeno

CZ.1.07/2.3.00/45.0006

Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky - ukončeno

Ukončené výzkumné projekty

Číslo projektu

Název

QJ1510121

Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin

QJ1510014

Snížení rizikovosti pěstování máku

QJ1510204

Technologie a metody pro zachování kvality, bezpečnosti a nutriční hodnoty vybraných rostlinných surovin

QJ1510172

Využití nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky

QJ1630301

Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin

QJ1610217

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování

TA 01010815

Využití polních inokulací řepky olejky (Brassica napus) houbovými patogeny v českém šlechtění a ve zkouškách přípravků na ochranu rostlin 

QJ 1230077

Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům

QI 101C167

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

QI 101C246

Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny

QI 111C016

Navrhnout nové postupy údržby trvalých travních porostů v LFA minimalizací hygienických rizik spojených s výskytem alergenních mikroorganizmů především z rodu Fusarium

QI 111C039

Praktické využití, vývoj a výroba nového biologického přípravku na ochranu rostlin

QH 81218

Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům

QH 92179

Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů

QH 92106

Pěstitelské systémy u máku se zaměřením na kvalitu a bezpečnost ekologické a integrované produkce

QH 72151

Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory

2B 08020

Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu

QH 81280

Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice

QH 81201

Využití biotechnologických postupů pro zvýšení odolnosti řepky proti fomové hnilobě

QH 81127

Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR

QH 82285

Vývoj efektivních metod výběru a využití genetické diverzity pro zlepšení odolnosti řepky ozimé k nejvýznamnějším biotickým a abiotickým stresům

Kliknutím na číslo projektu se dostanete na podrobné informace o projektu

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt