Číslo projektu:

DKRVO 2018-22

Poskytovatel:

MZe ČR

Název: 

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

 

DKRVO ke stažení

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

 

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Ing. Viktor Vrbovský, DiS., Ing. Martin Lošák, Mgr. Lenka Endlová, Ph.D., Ing. Eva Plachká, Ph.D., Ing. Jan Frydrych, Ing. Jiří Havel, CSc., Ing. Andrea Rychlá, Ing. Simona Raab,

Příjemce: 

 

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

 

Doba řešení:

1.1.2018 - 31.12.2022

        

Anotace:

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. na období let 2018-2022 má za cíl především dosáhnout získat excelentní i aplikovatelné výsledky, které budou plně uplatnitelné v praxi a přispějí k plnění Koncepce výzkumu, vývoje a inovací MZe na léta 2016-2022 a Strategie resortu Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do roku 2030. Koncepce rozvoje VO zahrnuje oblast trav, olejnin a minoritních plodin a je rozvržena do 7 výzkumných záměrů, které pokrývají široký okruh problematiky daných plodin od studia a hodnocení genetických zdrojů, po jejich využití v dalším šlechtění, přes výzkum agrotechniky a fytopatologie po uplatnění některých plodin jako obnovitelných zdrojů energie a donorů kvalitní organické hmoty do půdy. 

Významným cílem Koncepce je rovněž stabilizace výzkumného týmu a odborný růst řešitelů, tvorba zdrojů pro spravedlivé odměňování výzkumných pracovníků. Dalším cílem je obnova řešitelského týmu a optimalizace věkové struktury řešitelského týmu (doktorand, junior researcher, senior-researcher). Rozsahem řešitelského týmu se naše organizace řadí mezi malé podniky, nicméně dosažené výsledky zejména na poli aplikovatelných výsledků jsou dostatečným důkazem, že i malá organizace může poskytovat kvalitní výsledky, o které má praxe zájem a aktivně je i využívá.

Neméně významným cílem Koncepce je ekonomická stabilizace výzkumné organizace, získávání a tvorba finančních zdrojů pro pokrytí osobních nákladů, nákladů na materiál a služby. Významným prvkem je pořízení hmotného investičního majetku (obnova a inovace laboratorní a pokusnické techniky). Vzhledem k pravidlům účelové podpory lze HIM pořizovat pouze z institucionálních prostředků na VaV a naše organizace si uvědomuje důležitost inovace laboratorní a pokusnické techniky pro zajištění podmínek pro špičkový průmyslový (aplikovaný) výzkum. Z tohoto důvodu je přibližně třetina prostředků institucionální podpory věnována na pořízení HIM. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. předpokládá tvorbu finančních zdrojů nejen z veřejné podpory (institucionální, účelová, dotační programy), ale rovněž nemalá část finančních prostředků bude generována ze smluvního výzkumu, kde se jedná o zdroje z ČR i ze zahraničí.

 

Cíl projektu:

Cílem dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. je provádět kvalitní průmyslový výzkum v oblasti zemědělství a přírodních věd, který bude produkovat hodnotné, prakticky využitelné výsledky. Výzkum bude zaměřen na tradiční klíčové oblasti, ve kterých jsou obě pracoviště organizace etablované: travinářství a olejniny. V obou oblastech postihne výzkum široké spektrum působnosti - studium a výzkum genetických zdrojů, včetně využití ve šlechtění a produkci nových odrůd, výzkum agrotechniky se zaměřením na zakládání porostů, jejich výživu a hnojení a ošetřování, studium původců chorob a ochrany předmětných porostů vůči škodlivým činitelům, zvyšování agrobiodiverzity a biodiverzity travních porostů a využití předmětných plodin jako zdroje obnovitelné energie, donoru organické hmoty do půdy i využití pro bioekonomii.

Předpokládané výsledky projektu:

Certifikované metodiky

Odrůdy

Publikace ve vědeckém a odborném tisku

Konference, semináře, workshopy

Užitné vzory

Mapy z odborným obsahem

Ověřené technologie

Ostatní výsledky