Cílem dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. je provádět kvalitní průmyslový výzkum v oblasti zemědělství a přírodních věd, který bude produkovat hodnotné, prakticky využitelné výsledky. Výzkum bude zaměřen na tradiční klíčové oblasti, ve kterých jsou obě pracoviště organizace etablované: travinářství a olejniny. V obou oblastech postihne výzkum široké spektrum působnosti - studium a výzkum genetických zdrojů, včetně využití ve šlechtění a produkci nových odrůd, výzkum agrotechniky se zaměřením na zakládání porostů, jejich výživu a hnojení a ošetřování, studium původců chorob a ochrany předmětných porostů vůči škodlivým činitelům, zvyšování agrobiodiverzity a biodiverzity travních porostů a využití předmětných plodin jako zdroje obnovitelné energie, donoru organické hmoty do půdy i využití pro bioekonomii.

 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. na období let 2018-2022 má za cíl především dosáhnout získat excelentní i aplikovatelné výsledky, které budou plně uplatnitelné v praxi a přispějí k plnění Koncepce výzkumu, vývoje a inovací MZe na léta 2016-2022 a Strategie resortu Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do roku 2030. Koncepce rozvoje VO zahrnuje oblast trav, olejnin a minoritních plodin a je rozvržena do 7 výzkumných záměrů, které pokrývají široký okruh problematiky daných plodin od studia a hodnocení genetických zdrojů, po jejich využití v dalším šlechtění, přes výzkum agrotechniky a fytopatologie po uplatnění některých plodin jako obnovitelných zdrojů energie a donorů kvalitní organické hmoty do půdy. 

Významným cílem Koncepce je rovněž stabilizace výzkumného týmu a odborný růst řešitelů, tvorba zdrojů pro spravedlivé odměňování výzkumných pracovníků. Dalším cílem je obnova řešitelského týmu a optimalizace věkové struktury řešitelského týmu (doktorand, junior researcher, senior-researcher). Rozsahem řešitelského týmu se naše organizace řadí mezi malé podniky, nicméně dosažené výsledky zejména na poli aplikovatelných výsledků jsou dostatečným důkazem, že i malá organizace může poskytovat kvalitní výsledky, o které má praxe zájem a aktivně je i využívá.

Neméně významným cílem Koncepce je ekonomická stabilizace výzkumné organizace, získávání a tvorba finančních zdrojů pro pokrytí osobních nákladů, nákladů na materiál a služby. Významným prvkem je pořízení hmotného investičního majetku (obnova a inovace laboratorní a pokusnické techniky). Vzhledem k pravidlům účelové podpory lze HIM pořizovat pouze z institucionálních prostředků na VaV a naše organizace si uvědomuje důležitost inovace laboratorní a pokusnické techniky pro zajištění podmínek pro špičkový průmyslový (aplikovaný) výzkum. Z tohoto důvodu je přibližně třetina prostředků institucionální podpory věnována na pořízení HIM. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. předpokládá tvorbu finančních zdrojů nejen z veřejné podpory (institucionální, účelová, dotační programy), ale rovněž nemalá část finančních prostředků bude generována ze smluvního výzkumu, kde se jedná o zdroje z ČR i ze zahraničí.    

 

 

Číslo projektu:

DKRVO 2018-22

Poskytovatel:

MZe ČR

Název: 

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

 

DKRVO ke stažení

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Mgr. Viktor Vrbovský

Ing. Eva Plachká, Ph.D., Ing. Jiří Havel, CSc., Ing. Martin Lošák, Ing. Jan Frydrych, Ing. Andrea Rychlá, Mgr. Lenka Endlová

 

Nositel:

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

Doba řešení:

1.1.2018 - 31.12.2022

  

Aktuality

O společnosti

Výzkumné projekty

 Řešitelský tým

Publikace

Kontakt