Číslo projektu:

TN01000062

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR

Název: 

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin                                                                     www.bionck.eu

 

Biotechnological centre for plant genotyping

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

RNDr. Hana Macková

Ing. Petr Míša, PH.D.

Ing. Hana Jakešová

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

Ing. Jan Prášil

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Ing. Viktor Kopačka

Ing. Lubor Zelený

Ing. Ivo Hartman, Ph.D.

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

 

Příjemce: 

Další účastník:

Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko

Agritec Plant research s.r.o., Šumperk

Agrotest Fyto s.r.o., Kroměříž

Ing. Hana Jakešová, Šlechtění trav a jetelů Hladké Životice

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., pracoviště Zubří

Saaten Union CZ, s.r.o.

SEMO a.s., Smržice

Ústav Experimentální botaniky AV, v.v.i., pracoviště Olomouc

VESA Velhartice a,s.

Výzkumný ústav ovocnářský, spol. s r.o., Holovousy

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, pracoviště Brno

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha

 

Doba řešení:

1.11.2018 - 31.12.2020

        

Anotace:

Program TAČR nazvaný NCK je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu, do veřejné soutěže bylo celkem podáno 17 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 16 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 13. Posláním Biotechnologického národního centra kompetence pro genotypování rostlin je propojit přední česká výzkumná pracoviště profilující se v oblasti rostlinných biotechnologií se zaměřením na genotypování, fenotypizace a šlechtění rostlin s uživatelskými subjekty z oblasti šlechtitelských firem, posílit transferové mechanismy a podpořit konkurenceschopnost produktů zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského aplikací výsledků VaV.

 

The mission of the NCK RoB is to join top Czech research facilities working in the area of plant biotechnologies with a focus on genotyping, phenotyping, and plant breeding together with user entities among breeding companies, to strengthen transfer mechanisms, and to support the competitiveness of agricultural products, with overlap into the food processing and brewing and malting industries through the application of R&D results. Studies from abroad indicate that the plant biotechnologies area contributes substantially to increasing food and nutrition security.

 

 

Cíl projektu:

Posláním NCK rostlinných biotechnologií je propojit přední česká výzkumná pracoviště profilující se v oblasti rostlinných biotechnologií se zaměřením na genotypování, fenotypizace a šlechtění rostlin s uživatelskými subjekty z oblasti šlechtitelských firem, posílit transferové mechanismy a podpořit konkurenceschopnost produktů zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského aplikací výsledků VaV. Ze zahraničních studií vyplývá, že oblast rostlinných biotechnologií významně přispívá ke zvyšování bezpečnosti potravin a výživy; jedná se o perspektivní oblast produkce potravin reagující na globální změny klimatu či řešení civilizačních chorob.

Předpokládané výsledky projektu:

Užitné vzory - Sady markerů pro usnadnění selekcí při šlechtění jetelů, ječmene, hrachu, brambor, trav, třešní