Cíl projektu:

 Cílem je využití pomocných půdních látek a nových technologií pro zlepšení parametrů poškozených půd v suchých oblastech ČR. Na degradované zemědělské půdě na Hodonínsku bude testována aplikace kvalitního granulometricky upraveného lignitu z místních zdrojů v kombinaci s hydroabsorbenty, což umožní posoudit vliv aplikace těchto látek na fyzikální a chemické vlastnosti půdy i podmínky pro růst vegetace. Bude odzkoušena nová technologie WASP, která na principu speciální peletizace semen umožňuje zvýšit vzcházivost osiva. V podmínkách aridního prostředí bez možnosti závlah může jít o významné opatření, využitelné v produkčním i neprodukčním zemědělství. Modelovými kulturami budou vybrané druhy trav a jetelovin. Současně budou provedeny srovnávací nádobové pokusy. Experimenty budou čtyřleté.

 

Předpokládané výsledky projektu:

1 x F - Výsledek s právní ochranou (užitný vzor)

2 x Z - Poloprovoz

2 x Nmet - Certifikovaná metodika

13 x O - Ostatní výsledky

Foto  z pokusů:

Stanoviště Pánov                                                                                                                                                                   Stanoviště Zubří

Číslo projektu:

TH 02030073

Poskytovatel:

NAZV ČR

Název: 

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem

 

Revitalisation of agricultural land in the areas of the Czech Republic endangered by drought

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

doc. dr. Ing. Petr Salaš

Ing. Martin Lošák

prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.

Nositel - koordinátor:

Další účastníci proj.:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta (Lednice)

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

Zemědělský výzkum,spol. s r.o.

Doba řešení:

1.1.2017- 31.12.2020