Anotace:

Projekt řeší komplexně problematiku bezpečného uchování vegetativně množených rostlin v ultranízkých teplotách. Jsou vyvíjeny nové efektivní biotechnologické metody pro kryokonzervaci významných vegetativně množených plodin a lesních dřevin v ČR. Současně jsou vyvíjeny metody sloužící k uchování vybraných položek v Národní bance explantátů lesních dřevin a České kryobance plodin, včetně zabezpečení kolekcí prostřednictvím „safe duplicate“ i pro uznání European Accession. Získané poznatky budou sloužit jako podklady pro rozhodovací procesy odborných útvarů MZe na úrovni závazných předpisů nelegislativní povahy a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů odborů.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření a ověření nových systémů biotechnologických opatření, která umožní zachování a rozvoj biodiverzity polních, zahradních a technických plodin, travních porostů, sadů a lesních dřevin. Nové systémy biotechnologických opatření budou založeny na znalosti termodynamických vlastností rostlinných orgánů a budou zaměřeny na tvorbu nových, inovativních postupů pro zachování biodiverzity vegetativně množených zemědělských plodin a lesních dřevin v podmínkách ultra-nízké teploty. Nově vyvinuté postupy budou využity pro uchování biodiverzity zemědělských plodin v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity, a pro kryoprezervaci lesních dřevin v rámci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.

 

Předpokládané výsledky projektu:

Jednoduchý nástroj pro převod rostlin z ex vitro do in vitro podmínek a usnadnění jejich sterilizace (Fuzit - užitný vzor).

Organoleptické hodnocení plodů vybraných genotypů jabloní po dlouhodobé kryokonzervaci a po 5 letech následného

pěstování. (Jrec - článek v odborném periodiku)

Zavedení šalotek a vegetativně množených trav z ex vitro do in vitro podmínek jako předstupeň pro jejich kryokonzervaci. (Jrec - článek v odborném periodiku)

Vliv otužování a dehydratace na kryoprezervaci topolu. (Jsc - článek v odborném periodiku)

Kryoprezervace jako nástroj uchování biodiverzity rostlin po roce 2020 (Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů)

Kryoprezervace explantátových kultur lesních dřevin. (Nmet - certifikovaná metodika)

Metodika pro kryokonzervaci a regeneraci dormantních pupenů peckovin rodu Prunus. (Nmet - certifikovaná metodika)

Nová metodika kryoprezervace genetických zdrojů bramboru. (Nmet - certifikovaná metodika)

Nová metodika kryoprezervace genetických zdrojů chmele. (Nmet - certifikovaná metodika)

Nové kryoprotokoly pro vybrané zástupce jednoděložných plodin - šalotek a vegetativně množených trav. (Jrec - článek v odborném periodiku)

Nové kryoprotokoly pro vybrané zemědělské plodiny pro jejich dlouhodobé uchování v kryogenních teplotách. (Jimp - článek v impaktovaném časopise)

Metodika pro kryoprezervaci vegetativně množených rostlin pro potřeby Národního programu uchování biodiverzity

rostlin. (Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy)

Číslo projektu:

QJ 1630301

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin

 

Creation of a New Systems of Biotechnological Measures for the Agricultural Biodiversity, and Forest Trees Species Conservation and Spread

Odpovědný řešitel:

Řešitel:

 

Ing. Jiří Zámečník, CSc.

Ing. Martin Lošák

Ing. Eva Žižková, Ph.D.

Ing. Petr Svoboda, CSc.

Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA

prof. Dr. Ing. Boris Krška

Příjemce - koordinátor:

Příjemce: 

 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Chmelařský institut s.r.o.

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta (Lednice)

 

Doba řešení:

1.4.2016 - 31.12.2018