Anotace:

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vypracovat takový komplex doporučení, který umožní efektivní regulaci škodlivých organismů v řepce inovací prostředků a metod ochrany, které omezí negativní vlivy současné ochrany na životní prostředí, biodiversitu a přirozené nepřátele škůdců a zabrání negativním dopadům ochrany řepky na včely a na kontaminace medu a pylu rezidui pesticidů.

Předpokládané výsledky projektu:

Agrotechnická opatření a výběrová ošetření k omezení výskytu škůdců řepky (Jrec - článek v odborném periodiku)

Atraktivita či repelence pesticidů pro včely (Jrec - článek v odborném periodiku)

Signalizace fungicidního ošetření řepky proti chorobám (D - článek ve sborníku)

Atraktivita různých odrůd řepky pro včely (Jrec - článek v odborném periodiku)

Možnosti ochrany vzcházející řepky proti živočišným škůdcům po zákazu mořidel na bázi neonikotinoidů (Nmet - certifikovaná metodika)

Rizika pesticidů používaných v řepce pro včely a jejich produkty (Jimp - článek v impaktovaném časopise)

Perzistence účinných látek mořidel řepky v nadzemních orgánech rostlin (Jrec - článek v odborném periodiku)

Signalizační model ošetření proti klíčovým chorobám řepky (Nmet - certifikovaná metodika)

Agrotechnické metody ochrany proti škůdcům a výběrtová ošetření založené na různé atraktivě odrůd pro škůdce (Ztech - ověřená technologie)

Metodika integované ochrany řepky vůči škodlivým organsmům (Nmet - certifikovaná metodika)

Metody hodnocení výskytu reziduí pesticidů v pylu a v medu (Nmet - certifikovaná metodika)

Používání pesticidů v ochraně řepky s ohledem na ochranu opylovatelů a jejich produktů (Nmet - certifikovaná metodika)

Přirození nepřátelé škůdců řepky (Jrec - článek v odborném periodiku)

Číslo projektu:

QJ 1610217

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování

 

Innovation of integrated pest management of oilseed rape to reduce negative effects of current cultivation technology

Odpovědný řešitel:

Řešitel:

 

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Ing. Pavel Kolařík

Ing. Marek Seidenglanz

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

Ing. Jiří Andr, Ph.D.

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Ing. Jan Kazda, CSc.

 

Příjemce - koordinátor:

Příjemce: 

 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Agritec Plant Research s.r.o.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

AGRO Chomutice a.s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 

 

Doba řešení:

1.4.2016 - 31.12.2018