Anotace:

Projekt reaguje na aktuální trendy v pěstování ozimé řepky v ČR a ve světě: setrvalý nárůst výkonnosti nových zahraničních odrůd, rozšiřování zastoupení hybridních odrůd na úkor liniových, zlepšování parametrů kvality semen (olejnatost, složení oleje, nutriční hodnota výlisků a extrahovaných šrotů) a dalších užitných vlastností. Zohledňuje i vliv změn klimatu, které vedou k častějším výskytům období vegetačního sucha a růst významu chorob, které zatím nebyly u řepky významné, např. nádorovitosti košťálovin. V neposlední řadě navrhuje a realizuje opatření pro opětovné rozšíření diverzity genofondu této plodiny, která je nezbytnou podmínkou pro setrvalé zvyšování a stabilizaci biologického a produkčního potenciálu genotypů ozimé řepky, jakožto jedné z nejvýznamnějších tržních plodin v ČR. Účelem projektu je zefektivnit šlechtitelské postupy a vytvořit materiály ozimé řepky pro šlechtění liniových a hybridních odrůd, vhodných pro potravinářské i technické využití, schopných konkurovat zahraničním odrůdám ve významných hospodářských znacích s využitím nekonvenčních genotypů, biotechnologických a analytických metod. Většina předpokládaných výsledků aplikace uvedených metod v našich podmínkách na specifické materiály není v současné době známá a bez řešení navrhovaného projektu není dostupná pro tuzemskou šlechtitelskou praxi.

Motivačním účinkem pro přípravu a realizaci projektu a poskytnutí podpory pro jeho řešení z veřejných prostředků je očekávaný významný přínos pro šlechtění řepky v ČR; zprostředkovaným přínosem pro pěstitele řepky jsou výkonné a místně adaptované odrůdy při dostupných cenových relacích osiva.

 

Cíl projektu:

Využít nekonvenční materiály, optimalizované a ověřené molekulární, biotechnologické a analytické metody, efektivní šlechtitelské postupy u ozimé řepky a vytvořit šlechtitelské polotovary, vhodné pro tvorbu výkonných liniových a hybridních odrůd.

 

Předpokládané výsledky projektu:

Kolekce výchozích genetických zdrojů s definovanými vlastnostmi

Ustálené materiály se sníženým obsahem vlákniny v semeni a požadovanými parametry kvality

Materiály na bázi sporofytické autoinkompatibility se stabilní AI reakcí a zlepšenými parametry kvality

Obnovitelé fertility pro CMS Ogu-INRA s ověřenou obnovou a uniformitou

Ustálené materiály pro obnovu fertility CMS Shaan 2A

Dihaploidní materiály s požadovanými parametry výkonu a kvality pro tvorbu liniových odrůd

Identifikované rezistentní genotypy pomocí inokulačních metod a technik molekulární biologie

Materiály resyntetizované řepky, vytvořené pomocí embryo rescue

Materiály se specifickou kvalitou semene

Optimalizovaný postup skríningu genetických zdrojů na rezistenci k Plasmodiophora brassicae pomocí inokulačních a molekulárních metod

Identifikované geny/transkripčních faktory, účastnící se obranných drah, aktivovaných při napadení P. brassicae

Optimalizovaná metoda identifikace fytoplazmy pomocí molekulární diagnostiky

Zavedený postup minimalizačních analýz kvality oleje v semeni a dělohách mikrosporových embryí

Zavedená metoda in vitro selekce obnovitelů fertility v mikrosporových kulturách pomocí molekulárních metod

Postup tvorby hybridů řepky na bázi sporofytické autoinkompatibility s využitím biotechnologických metod

Ověřená technologie tvorby hybridů na bázi CMS Shaan2A

Ověřená technologie tvorby, charakterizace a využití resyntetizované řepky ve šlechtění

Identifikované geny/transkripční faktory, řídící významné šlechtitelské znaky

Optimalizovaný postup resyntézy řepky s využitím biotechnologií

Optimalizovaný postup detekce genotypů odolnějších a náchylnějších ke stresu chladem s využitím molekulárních a proteomických metod

Optimalizovaný postup skríningu a fyziologické charakterizace genetických zdrojů s ohledem na kontrastní odpověď vůči stresu suchem v řízených podmínkách

Hybridy řepky na bázi systémů CMS Ogu-INRA a Shaan 2A s vyhovující kvalitou a výkonem

Optimalizovaný postup detekce odolnosti genetických zdrojů k významným škůdcům s využitím analýz antinutričních látek

 

Číslo projektu:

QJ 1510172

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Využití nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky

 

The use of non-conventional source materials, biotechnological methods and effective procedures in line and hybrid breeding of winter oilseed rape

Řešitel:

Další řešitel:

Mgr. Viktor Vrbovský

Ing. Andrea Rychlá 

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

Mgr. Lenka Endlová

 

Příjemce - koordinátor:

Příjemce: 

 

 

 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

SEMPRA Praha a.s.

Selgen.a.s.

OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumný ústav olejnin Opava

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doba řešení:

1.4.2015 - 31.12.2018