Anotace:

Projekt řeší problematiku semenářství víceletých pícnin, které jsou nepostradatelné pro udržitelný rozvoj zemědělství. Osiva trav a jetelů jsou významným exportním artiklem, který snižuje zápornou bilanci českého agrárního obchodu se zahraničím. V současnosti se plochy trav a jetelů na semeno snižují. Příčinou je nižší konkurenceschopnost ve srovnání s hlavními tržními plodinami (obiloviny, řepka) a nevyřešené postupy ochrany vůči aktuálnímu spektru škodlivých činitelů. Projekt je navržen tak, aby řešil aktuální problematiku travního a jetelového semenářství  a aby praxe dostala odpověď na otázky, které kladou výzkumným pracovníkům při polním poradenství a na seminářích pro odbornou veřejnost. V důsledku klimatických změn se mění i spektrum plevelů, chorob a škůdců trav a jetelovin. Ochrana semenářských porostů trav a jetelovin proti škodlivým činitelům je problematika, která je výrobci pesticidů opomíjena a tudíž se bez podpory z veřejných zdrojů nevyřeší.  

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je navrhnout optimální postup při zakládání víceletých pícnin a dále navrhnout či zlepšit některé stávající prvky integrované ochrany víceletých pícnin na orné půdě a trvalých travních porostech. Řešení projektu bude zaměřeno především na moderní rostlinolékařská opatření vedoucí ve svém důsledku ke zvýšení kvality sklízených produktů (osivo, objemné krmivo) při vyšší ekonomické efektivitě pro konečného uživatele.

 

Předpokládané výsledky projektu:

Inovované postupy zakládání semenářských porostů vybraných druhů trav a jetelovin

Inovované postupy ošetřování semenářských porostů vybraných druhů jetelovin

Inovované postupy ochrany travosemnných porostů vůči škodlivým činitelům

Nové znalosti o produkci a kvalitě vedlejší biomasy semenářských porostů víceletých pícnin

 

Výsledky projektu:

Výroční zpráva projektu za rok 2015 - QJ1510121_2015.pdf

Výroční zpráva projektu za rok 2016 - QJ1510121_2016.pdf

Výroční zpráva projektu za rok 2017 - QJ1510121_2017.pdf

Závěrečná zpráva projektu (2018) - RUZaZ_QJ1510121_2018.pdf

Číslo projektu:

QJ 1510121

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin

 

Innovation of Methods for Establishment, Management and Plant Protection of Perennial Grass and Legume Seed Crops.

 

Odpovědný řešitel:

Řešitel:

 

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

Ing. Daniela Knotová, Ph.D. 

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc..

 

Příjemce - koordinátor:

Příjemce: 

 

Další účastník:

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Mendelova Univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Doba řešení:

1.4.2015 - 31.12.2018