Anotace:

Mák je plodina velmi citlivá na stresové faktory a jeho výnosy dlouhodobě stagnují. Cílem projektu je vyvinout takovou technologii pěstování máku, která by dokázala omezit vliv stresových faktorů a tím zvýšit a stabilizovat výnos semen. Konkrétně je cílem zlepšit vzcházení a počáteční vývoj rostlin, ověřit nové poznatky ve výživě máku a vztah výživy k vybraným kvalitativním parametrům (obsah těžkých kovů), prohloubit poznatky o ochraně máku proti chorobám, škůdcům a plevelům a ověřit možnost použití analytických metod u vybraných kvalitativních  parametrů (hořknutí semen). Projekt také předpokládá rozvoj šlechtění máku.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zdokonalit pěstitelskou technologii máku tak, aby byl co nejvíce eliminován vliv stresových faktorů způsobujících podstatné snížení výnosů a produkce máku. S využitím nových signalizačních a diagnostických metod stanovovat práhy škodlivosti u jednotlivých škůdců a s využitím znalostí životních cyklů ve vztahu k meteorologickým údajům predikovat vhodné (nutné) termíny ošetření u hlavních chorob a škůdců. Tím by došlo k max. efektivizaci chemické ochrany a tedy zlevnění nákladů na 1t vyprodukovaného semene. Pomocí moderních aplikací hnojiv a rozborů rostlin optimalizovat výživu máku. Celkově by, kromě jiných výstupů, měl projekt vést k výraznému snižování zatížení životního prostředí. Stanovit míru kontaminace semen alkaloidy a vliv skladování na obsah alkaloidů na semeni.

 

Předpokládané výsledky projektu:

Inovace pěstitelské technologie máku – certifikovaná metodika, ověřená technologie

Nové poznatky z agrotechniky máku a ochrany proti chorobám, škůdcům a plevelům

Nové poznatky o kvalitě máku

Novošlechtění máku

 

Výsledky projektu:

Výroční zpráva projektu za rok 2015 - QJ1510014_2015.pdf

Číslo projektu:

QJ 1510014

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Snížení rizikovosti pěstování máku

 

The decrease of the risk at the growing of oilseed poppy

Odpovědný Řešitel:

Řešitel:

Ing. Jiří Havel, CSc.

Ing. Pavel Cihlář, PhD. 

Ing. Pavel Kolařík.

Ing. Jana Poslušná

 Ing. Radomil Vlk, PhD.

Příjemce - koordinátor:

Příjemce: 

 

 

 

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Agritec Plant Research s.r.o.

Český mák s.r.o.

Doba řešení:

1.4.2015 - 31.12.2018