Cíl projektu:

 

Cílem projektu je monitoring výskytu a vývoje rezistence blýskáčků vůči insekticidům pro potřeby státní správy. Na základě rozsáhlé sběrové aktivity budou otestovány vzorky populací M. aenus (MELIAE) ze všech regionů ČR na citlivost vůči vybraným pyretroidům (taufluvalinate, byfenthrin, cypermethrin), neonikotinoidům (thiacloprid, acetamiprid), organofosfátům (chlorpyrifos, pirimiphos-methyl) a některým novým perspektivním insekticidům (pymetrozine, indoxacarb, spinosyny) za účelem stanovení výchozí citlivosti, signifikantních citlivostních posunů a rozdílů v citlivostech vůči těmto insekticidům mezi MELIAE v jednotlivých regionech ČR. Odběratelem výsledků bude především Státní rostlinolékařská správa, která na jejich základě bude moci upřesňovat a aktualizovat nařízení (příp. doporučení) směřující ke zvýšení účinnosti zásad antirezistentní strategie. Bude též stanoven vliv přítomnosti dalších druhů rodu Meligethes ve sběrech na výsledky testů citlivosti a jejich poměrné zastoupení ve sběrech.

Číslo projektu:

QJ 1230077

Poskytovatel:

NAZV ČR

Název: 

Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců brukvovitých plodin k insekticidům

 

 

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Ing. Marek Seidenglanz

Ing. Pavel Kolařík

Ing. Jiří Havel, CSc.

Ing. Eva Hrudová, Ph.D.

Nositel - koordinátor:        

Další účastníci proj.:

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Zemědělský výzkum,spol. s r.o.

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

 

Doba řešení:

1.4.2012- 31.12.2016