Anotace:

Základním cílem projektového řešení je studium výskytu potenciálně alergenních mikroorganismů se zaměřením na rod Fusarium v technologické oblasti údržby zemědělské krajiny. Studovány a modifikovány budou hlavní zásahy při údržbě TTP se zaměřením na technologie mulčování a výroby senáží. Integrujícím cílem projektu je model ošetřování jednotlivých typů trvalých travních porostů, které hrají významnou roli v zemědělské produkci i v ochraně životního prostředí a utváření zemědělské kulturní krajiny, zejména s ohledem na omezení úniku mikroorganismů s alergenním účinkem. Významnou součástí výsledků bude identifikace největších rizik vzniku a šíření alergenních mykóz a inventura jednotlivých druhů a rodů typických pro studované typy TTP. Dalším dílčím cílem je studium přítomnosti látek s estrogenními vlivy na hospodářská zvířata.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je snížit rizika výskytu potenciálně alergenních mikroorganismů účinnými opatřeními v technologické oblasti údržby zemědělské krajiny. Studovány a modifikovány budou hlavní zásahy při údržbě TTP se zaměřením na technologie mulčování a výroby senáží.

 

Předpokládané výsledky projektu:

- Analýza a kvantifikace druhového spektra rodu Fusarium vyskytující se v půdě, rostlinném materiálu a ovzduší na TTP s produkčním i neprodukčním využitím.

- Navrhnout optimální systém opatření vedoucí k omezení vzniku a rozvoji fuzarióz na rostlinných zbytcích vzniklých mulčováním či jiným způsobem údržby TTP.

Číslo projektu:

QI 111C016

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Navrhnout nové postupy údržby trvalých travních porostů v LFA minimalizací hygienických rizik spojených s výskytem alergenních mikroorganizmů především z rodu Fusarium

 

Proposal of new techniques for maintenance of permanent grasslands in LFA by minimising hygienic risks connected with occurrence of allergenic microorganisms predominantly of the genus Fusarium

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

 

 

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

 

Ing. Zdeněk Both, Ph.D. (doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. do 31.12.2011) 

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

 

Příjemce - koordinátor:

Příjemce: 

 

 

Zemědělský výzkum spol. s r. o.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Doba řešení:

1.1.2011 - 31.12.2014