Anotace:

Základním předpokladem rozšíření biodiverzity v agrární sektoru je zvládnutí technologie pěstování dalších kulturních rostlin a zvládnutí technologie jejich využití při splnění ekologických požadavků a přiměřené ekonomičnosti. Vzhledem k přebytku zemědělské půdy zvláště v marginálních oblastem je naším cílem určit vhodné způsoby obhospodařování trvalých travních porostů. Uživatel pozemku je nucen dotačním systémem pozemek řádně obhospodařovat, to znamená séct a při výšce porostu nad 15 cm ne mulčovat, ale odvést z pole. Pokud by pozemek neobhospodařoval, nedosáhne ani na základní platbu SAPS. Jestliže již pozemek obhospodařuje, je třeba najít takové využití produkce, aby nebylo hospodaření ztrátové. V případě spalování je cílem našeho řešení najit vhodné směsi pro výrobu komprimovaných směsných paliv, které bude možné spalovat na stávajících spalovacích zařízeních určených pro spalovaní dřevních pelet. Poslední výsledky výzkumu jak u nás tak v zahraničí ukazují, že je možné vhodným složením směsi při výrobě peletek významně zlepšit emisní parametry a hlavně snížit náchylnost popela stébelnin ke spékání. Tak se přiblížit jejich spalnými vlastnostmi ke dřevním peletkám. Velmi perspektivními se jeví přidáváni slámy ovsa, dvouzrnky, prosa či špaldy.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je ve shodě se zadáním vybrat a navrhnout využití vhodných druhů a odrůd kulturních rostlin pro alternativní využití. Navrhnout postupy pěstování při omezení negativních vlivů zemědělství na životní prostředí

 

Předpokládané výsledky projektu:

- navržení druhové, odrůdové skladby a technologie pěstování travin na trvalých travních porostech pro dosažení nejlepších parametrů energetické výtěžnosti a kulturních plodin jako kukuřice či čirok při setí např. do vymrzající předplodiny pro dosažení optimální měrné produkce bioplynu

- metodika cíleného pěstování, sklizně, skladování a technologie spalování travin a jejich směsí a metodika pro zpracování pomocí anaerobní digesce na výrobu tepla a elektrické energie

- návrh variant technologických postupů umožňující ekonomickou optimalizaci z pohledu pěstitelských podmínek a ekologické zátěže prostředí

- stanovení nejvýznamnějších kvalitativních palivářských parametrů rozhodujících o efektivnosti využívání travin zejména ve směsích s další fytomasou.

Číslo projektu:

QI 101C246

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny

 

Phytomass utilization from perennial grasses coners and landscape maintenance

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

 

Spoluřešitel:

Ing. David Andert, CSc.

Ing. Jan Frydrych 

Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.

Jaroslav Muška

 

Příjemce - koordinátor:

Příjemce: 

 

Spolupříjemce:

Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zemcheba s.r.o.

 

Doba řešení:

1.1.2010 - 31.12.2014

        

Celkové náklady na řešení projektu:            

 

z toho z veřejných zdrojů:

 

10 550 tis. Kč             z toho OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.         3 050 tis. Kč 

 

10 120 tis. Kč                                                                                   2 950 tis. Kč