Cíl projektu:

Vymezit oblasti s predominancí C.pallidactylus, vytvořit metodiku ochrany proti C.pallidactylus na základě nově získaných poznatků o bionomii tohoto druhu a provést monitoring populací M.aeneus na rezistenci proti insekticidům.

 

Výsledky projektu:

Mapy rezistence

Cypermethin — blýskáček 2012

Lamba-cyhalotrin — blýskáček 2011

Lamba-cyhalotrin — blýskáček 2012

Chlorpyrifos - blýskáček 2012

 

Číslo projektu:

QH 81218

Poskytovatel:

NAZV ČR

Název: 

Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům

 

 

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Ing. Marek Seidenglanz

RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.

Doc., Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Ing. Jiří Havel, CSc.

Ing. Eva Hrudová, Ph.D.

Nositel - koordinátor:

Další účastníci proj.:

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Agrotest fyto, s.r.o.

Zemědělský výzkum,spol. s r.o.

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Doba řešení:

1.1.2008- 31.12.2012