Anotace:

Cílem projektu je získání teoretických i praktických podkladů pro vytvoření pěstitelského systému v režimu integrované i organické produkce tak, aby tento systém dokázal vyváženě plnit nejen environmentální a mimoprodukční úlohy v krajině, ale zároveň mohl být i ekonomicky přijatelným způsobem pěstování ovoce. Kladen je důraz na vnímání sadu jako agroekosystému, v němž kromě přímých technologických a ochranných zásahů hraje roli řada dalších faktorů odehrávajících se v kontextu rostlinných a živočišných společenstev. Předpokládáme, že zvýšením autoregulační schopnosti sadů ve spojení s využíváním experimentálně i provozně ověřených moderních biologických metod lze radikálně snížit nebo eliminovat potřebu používání razantních chemických prostředků a tím i vytvořit podmínky pro produkci zdravotně zcela bezpečného a kvalitního ovoce. Veškeré poznatky budou plně využitelné i ve stávajících IPM systémech a přispějí ke zvýšení technologické úrovně tohoto systému pěstování ovoce a posílení jeho konkurenceschopnosti na domácím i evropském trhu. Předpokládá se také zodpovězení řady otázek spojených s přechodem konvenčního nebo integrovaného managementu škůdců a chorob na systém organický. V konkrétní podobě budou v aktivitách projektu řešeny následující otázky: přímá biologická ochrana proti klíčovým škůdcům a chorobám, zvýšení diverzity sadů introdukcí vhodných rostlin, introdukce klíčových predátorů, řešení ochrany proti rezistentním populacím mery skvrnité, monitoring výskytu predátorů, sledování dynamiky výskytu škůdců a benefičních organismů u výsadeb v odlišném režimu pěstování atd.

 

Cíl projektu:

Zavádění souboru nových ekologicky šetrných přístupů v regulaci škodlivých organismů přispěje k inovaci integrované ochrany jádrovin, ke zvýšení zdravotní bezpečnosti ovoce, zvýšení biodiverzity a snížení zátěže životního prostředí ekosystému sadů.

 

Předpokládané výsledky projektu:

Budou získány  nové poznatky o ekologicky šetrných metodách biologické a nechemické ochrany, cílených zejména proti organismům doposud vyžadujících intenzivní využívání  ekotoxikologicky nevhodných pesticidů. Vyvinuty budou nové analytické metody k hodnocení zdravotní bezpečnosti ovoce. V praxi předpokládáme důslednější naplňování cílů vyplývajících z definice integrované ochrany, posílení mimoprodukční role zemědělství a také zvýšení konkurenceschopnosti pěstování ovoce v ČR.  

 

Výsledky projektu dosažené na Výzkumné stanici travinářské v Zubří:

 

Výsledky řešení v roce 2009 - QH92179_2009.pdf

Výsledky řešení v roce 2010 - QH92179_2010.pdf

Výsledky řešení v roce 2011 - QH92179_2011.pdf

 

Číslo projektu:

QH 72151

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů

 

Increasing the effectiveness of integrated pest, disease and weed management in apples and pears via implementation of biological protection and supporting the biodiversity of orchard agroecosystems

 

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

Ing. Radek Vávra

Ing. Radek Macháč

Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

 

Nositel - koordinátor:        

Nositel:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Doba řešení:

1.5.2009 - 31.12.2011