Anotace :

Biodiverzita zemědělských ploch a přilehlých oblastí je silně ovlivněna způsoby hospodaření a použitými technologiemi. Agrobidiverzita (jak plánovaná tak asociovaná) má mnoho specifických rolí navíc k produkci. Zdůrazňuje se význam jejich ekologických, enviromentálních a produkčních rolí pro trvale udržitelné zemědělství. Ve středu zájmu předkládaného projektu stojí škůdci včetně vektorů chorob plodin a jejich bioregulátoři. Bude ověřována teze, zda i ostatní biodiverzita může posloužit jako vhodný indikátor vlivu zemědělských technologii na biodiverzitu krajiny jako celek.

V posledních letech se mění strategie řízení evropského zemědělství a využívání krajiny. Tyto změny jsou způsobeny jak přechodem od centrálně plánovaných k tržním ekonomikám a od kolektivního k privátnímu vlastnictví půdy v zemích střední a východní Evropy tak společnou zemědělskou politikou EU směřující k přímým platbám těm zemědělcům, kteří splní jistá kritéria jejího agroenviromentálního programu. V České republice se tyto změny projevují v implementaci relativně nových technologii (půdoochranné zpracování půdy, mulčování, ekologické zemědělství) a tvoření  nových stanovišť jako jsou spontánní  úhory.

Hlavním cílem předkládaného projektu je zjistit, jak tyto změny ovlivňují biodiverzitu jak agroekosystému (orných ploch, luk i pastvin) řízených různými způsoby obhospodařování i okolních ploch v krajině. Biodiverzita bude zjišťována kvalitativními i kvantitativními metodami synekologické analýzy společenstev vybraných taxonů dvoukřídlého hmyzu a dále bude zjišťován výskyt a škodlivost vybraných druhů škůdců. Tyto výsledky budou mít význam pro odhad biodiverzity krajiny jako celku. Předpokládáme také jejich využití pro praktické účely ochrany rostlin. Ochrana rostlin by měla být pouze jednou ze součástí komplexního řízení agrobiocenózy, která se skládá nejen ze škůdců, ale také z jejich bioregulátorů a alternativních kořistí. Zvláštní důraz budeme klást na škůdce semenných porostů trav a vojtěšky a zvláště na běloklasost způsobovanou klopuškou hnědožlutou.

Cíl projektu:

Cílem projektu je monitoring variability hmyzu v rozdílných způsobech zemědělského využívání půdy a zemědělských technologiích se zaměřením na variabilitu hmyzích škůdců a jejich bioregulátorů v travních a jetelovinových porostech a jejich okolí.

 

Předpokládané výsledky projektu:

Výsledkem projektu budou nové poznatky ve vztahu zemědělství a biodiverzity v celkovém přírodním ekosystému. Hlavním přínosem projektu bude posouzení vlivu jednotlivých zemědělských systémů a systémů hospodaření na půdě ve vztahu k variabilitě hmyzu a škůdců. Využívání výsledků výzkumu se promítne zejména do nových poznatků ve vztahu zemědělství a biodiverzity krajiny jako celku. Projekt je zaměřen na škůdce v travních a jetelových porostech a jejich bioregulátory a ovlivní nové pohledy na pěstitelské technologie těchto plodin z rostlinolékařského hlediska. Z praktického hlediska bude u semenných porostů trav  monitorována variabilita hmyzu se zaměřením na výskyt významné hospodářské choroby běloklasosti a u semenných porostů vojtěšky se zaměřením na nejdůležitější škůdce, zejména na fytosugní ploštice.

Číslo projektu:

QH 72151

Poskytovatel:

MZe ČR - NAZV

Název: 

Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory

 

Interactions of insect biodiversity in an landscape with various methods of agricultural land use and technologies with respect to pests of grasses and alfalfa and their bioregulators

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Ing. Jan Frydrych

Prof. RNDr. Miroslav Barták, CSc.

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

 

Nositel - koordinátor:        

Nositel:

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

Česká zemědělská univerzita v Praze

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doba řešení:

1.5.2007 - 31.12.2011