Anotace projektu:

Na výsušné lokalitě Hodonínska bude simulován modelový projekt rekultivace problémového stanoviště reprezentující předpokládanou situaci rozšíření aridního klimatu na rozsáhlejší území České republiky pro období nadcházejících 50 let. Pilotní projket se v podmínkách Jižní Moravy, kde již místy dochází ke kritickému nedostatku vody, zabývá možnostmi využití pomocných půdních látek, autochtonních dřevin a méně známých suchovzdorných travin a jetelovin pro rekultivaci výsušných půd. Zapojení širokého týmu odborníků z oblasti pěstování rostlin, botaniky, zoologie, agrochemie, výživy rostlin, chemie, pedologie, , ekologie, klimatologie a zahradnické produkce umožňuje z různých úhlů pohledu sledovat a vyhodnotit modelové případy zamezení a zpomalení biologické degradace půd na aridním stanovišti. Důraz je kladen na využití výsledků projektu pro potřeby udržitelného rozvoje v zemědělství v dotčené krajině za současné maximální podpory ochrany krajiny a biodiverzity. Tímto záběrem přesahuje projekt efektivní rekultivace běžné výzkumné projekty a vytváří prostor pro úspěšné řešení kritické situace nedostatku vody v krajině v období, kdy tento problém zasáhne rozsáhlejší oblasti naší země.

 

Cíl projektu:

Vytvořit komplexní metodiku opatření směřujících k eliminaci nepříznivých vlivů změn klimatu na půdy v suchých oblastech ČR, definovat negativní faktory a navrhnout nápravná opatření ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity v zájmovém území.

Číslo projektu:

2B08020

Poskytovatel:

MŠMT

Název: 

Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu

 

Model project of prevention of soils biological degradation in arid climate conditions

Odpovědný řešitel:

Řešitelé:

Doc. Dr. Ing. Petr Salaš

RNDr. Mojmír Kohut

Doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Ing. Magdalena Ševčíková

Ing. Marie Straková, Ph.D.

Ing. Jan Pelikán, CSc.

 

Nositel - koordinátor:        

Nositel:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická a Agronomická fakulta 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.

Agrostis Trávníky, s. r. o.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

 

Doba řešení:

1.1.2008 - 31.12.2011